RU BE

Ляховский Владимир Викторович

Ляховский Владимир Викторович - белорусский историк

5 февраля 1964г - 7 сентября 2021г

Минская область, Минский район, Минск

Историк

Белор. Уладзімір Віктаравіч Ляхоўскі

Белорусский историк. Кандидат исторических наук (2007), доцент.

Биография

В 1993 году окончил исторический факультет БГУ. С 1993 года — редактор издательства «Беларуская Энцыклапедыя», с 1995 года — сотрудник журнала «Спадчына». С 1998 года работал в Институте истории НАН Беларуси, с 1999 - ответственный секретарь «Штогодніка Інстытута гісторыі НАН Беларусі», одновременно с 2002 года ведущий сотрудник Национального архива Республики Беларусь. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Адукацыя на акупіраваных Германіяй беларускіх землях у гады Першай сусветнай вайны (1915—1918)». С 2008 года - доцент факультета международных отношений БГУ, одновременно с 2010 года - заместитель главного редактора научного ежегодника «Актуальныя пытанні мытнай справы». Почетный член Национального исторического музея Беларуси (2011).

Научная деятельность

Исследовал проблемы истории культуры и образования, развития белорусского национального движения и становления гражданского общества Беларуси в XIX-XX вв., историю белорусской довоенной эмиграции, социально-политические и гуманитарные последствия Первой мировой войны для Беларуси, историю таможенного дела, вопросы международного сотрудничества в таможенной сфере, геополитические и геоэкономические аспекты глобальной и региональной интеграции.

Один из составителей сборника «Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакумэнтах і ўспамінах» (2001), каталога выставки «Ёсць на карце месца… : Грамадска-культурная чыннасць беларускай і расійскай эміграцыі ў Чэхаславакіі, 1921—1938» (2002), сборника документов «Национальная академия наук Беларуси. 1928—2008. Документы и материалы» (2008), коллективной монографии «Гісторыя Пінска: ад старажытнасці да сучаснасці: да 915-й гадавіны з першага летапіснага ўпамінання» (2012).

Издал 2 монографии «Школьная адукацыя ў Беларусі падчас нямецкай акупацыі 1915—1918 гг.» (2010) и «Ад гоманаўцаў да гайсакоў. Чыннасць беларускіх маладзёвых арганізацый у 2-й палове 19 — першай трэці 20 ст.» (2012).

Автор более 200 научных работ, в том числе многих статей в «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі», журналах «Спадчына», «Архэ», «Наша вера», «Беларускі гістарычны часопіс» и др.

Награды и звания

 • Лауреат премии имени Льва Сапеги (2010)
 • Почетный член Национального исторического музея Беларуси (2011)
 • Награжден медалью им. Ф. Богушевича Белорусского пен-центра (2013)

Избранная библиография

 • Прадвеснік Адраджэння // Адукацыя і выхаванне. 1994. № 11;
 • Беларуская справа падчас польскай акупацыі 1919—1920 гг. // Спадчына. 1994. № 6;
 • Рупіўся дзеля Бога і людзей: Жыццёвы шлях Лявона Вітан-Дубейкаўскага // Наша вера. 1997. № 4;
 • Яшчэ адзін след Беларускага замежнага архіва ў Празе (разам з А.Гесь) // Замежная архіўная беларусіка. Мн., 1998;
 • Сумесная чыннасьць хрысьціянскіх сьвятароў і рэлігійных дзеячоў на ніве беларускай культуры ды дабрачыннасьці ў гады першай сусьветнае вайны (1914—1921) // Роля асобы ў жыцці і дзейнасці хрысьціянскіх цэркваў Беларусі ў XX ст. Мн., 2000;
 • Нямеччына і беларускі нацыянальны рух напярэдадні й у першыя гады другой сусветнай вайны (разам з У. Сакалоўскім) // Bialoruskie zeszyty historyczne. 2000. № 13;
 • На шляху стварэньня універсітэта ў Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс 2001. № 4;
 • Пачатак тварэньня беларускае нацыянальнае школы // Спадчына. 2001. № 1/2;
 • Прафесар Мітрафан Доўнар-Запольскі і справа арганізацыі беларускай нацыянальнай адукацыі // Трэція Міжнародныя Доўнараўскія чытанні. Мн., 2002;
 • Чэхія і беларускі вызвольны рух у першай трэці ХХ стагоддзя / У. Ляхоўскі // Bialorus w XX stuleciu w kregu kultury i polityki. — Torun: Wydawnictwo Naukowe Uniwersitety Mikolaja Kopernika, 2007. — S. 491—522
 • Становішча рускамоўнай адукацыі ў зоне германскай акупацыі на тэрыторыі Беларусі падчас Першай сусветнай вайны (1915—1918 гг.) // Беларусь у гады Першай сусветнай вайны. Смаргоншына: трагедыя, гераізм, памяць: матэр. міжнар. навук.-практыч. канф. (Смаргонь, 18 — 19 мая 2007 г.). — Мінск: «Чатыры чвэрці», 2009. — С. 501—535
 • Беларускі маладзёвы рух ў пачатку ХХ ст. / У. Ляхоўскі // Спадчына. 2010. — № 1. — С. 117—148
 • Мінскі перыяд жыцця Язэпа Драздовіча (1919—1921 гг.): у адлюстрванні новых архіўных дакументаў // Знакамтыя мінчане ХІХ-ХХ стст. Матэрыялы беларуска-польскай навук. канферэнцыі, Мінск, 12 лістапада 2008 г. — Мінск: Польскі інстытут у Мінску, 2010 — С. 92—101
 • Памяці Аляксандры Гесь // Архэ. — 2011. — № 3. — С. 463—468
 • Гарадзенскі эпізод жыцця пастара Лукаша Дзекуць-Малея / разам з А. Чарнякевічам // Лукаш Дзекуць-Малей і беларускія пераклады Бібліі: зборнік матэрыялаў. — Мінск—Брэст: Альтэрнатыва, 2011. — С. 110—121
 • Кузьма Цярэшчанка: acta non verba / разам А. Чарнякевічам // Архэ. — 2011. — № 11 — С. 22—63
 • Рыжскі перамоўны працэс і дзейнасць Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў / разам з В. Лебедзевай // Да 90-годдзя прыняцця Рыжскага дагавору 1921 г. Матэрыялы з гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у ХХ ст.: зборнік навуковых прац III міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, Мінск, 9—10 чэрвеня 2011. — Мінск: ТАА «Ковчег». — С. 111—129
 • Рэха трагічнага стрэлу: па слядах архіва Усевалада Ігнатоўскага / У. Ляхоўскі // Беларускі гістарычны часопіс. — 2011. — № 12. — С. 3—19
 • Маладзёвы рух паміж дзвюмя войнамі (1921—1939 гг.) // Спадчына. — 2012. — № 161. — С. 3—115
 • Коласаўская памежная застава i мытня ў Стоўбцах у 1921—1939 гг.: перакрыжаванне дзяржаў i людскіх лёсаў (разам з К.Нашчынцом) // Актуальныя пытанні мытнай справы: навуковыя працы кафедры мытнай справы. — Вып. 2. — Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012. — С. 145—171
 • Міжнароднае супрацоўніцтва ў барацьбе з карупцыяй у мытных органах // Актуальныя пытанні мытнай справы: навуковыя працы кафедры мытнай справы. — Вып. 2. — Мінск: Выдавецкі центр БДУ, 2012. — С. 201—223
 • О корректности определения величины таможенного компонента индекса развития логистики в Республике Беларусь за 2012 г. (по методике Всемирного банка)(вместе с А. Данильченко и В. Острого) // Труды факультета международных отношений 2012: научный сборник. — Минск: Выдавецкі центр БДУ, 2012. — Вып. III. с С. 153—160
 • Значение геополитических и геоэкономических факторов для дальнейшего развития Таможенного союза и Единого (евразийского) экономического пространства // Таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: современность и перспективы развития в контексте формирования Единого экономического пространства. ІІІ Международная научно-практическая конференция (Минск, 21—23 сентября 2012 г.). Сборник докладов. — Минск: Белтаможиздат, 2013. — С. 83—91
Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
© «Наши люди», 2021-2023
Сообщить об ошибке
Сообщение отправлено!
Произошла ошибка :(