RU BE

Воронин Василий Алексеевич

Воронин Василий Алексеевич - белорусский археолог, историк

6 декабря 1971г

Витебская область, Верхнедвинский район, Дерновичи

Археолог, Историк

Белор. Варонін Васіль Аляксеевіч

Белорусский средневековый историк. Кандидат исторических наук (2000), доцент (2005).

Биография

Окончил исторический факультет БГУ (1994), аспирантуру по специальности «Отечественная история» (1998). В 1998-2000 гг. Работал старшим преподавателем Полоцкого государственного университета, с 2000 г. - на кафедре истории Беларуси древности и средневековья исторического факультета БГУ, доцент (с 2005). 

Направления научной деятельности: история Беларуси эпохи Великого княжества Литовского (13-16 вв.). Занимается археографической деятельностью.

Автор ряда статей, рецензий, тезисов. Читает курсы истории Беларуси и истории культуры Беларуси. Принимает участие в подготовке соответствующих программ и учебных пособий.

Библиография

 • Два лісты пра бітву пад Клецкам у 1506 г.// Беларускі гістарычны агляд. 1995. Сш. 2. С. 279—290.
 • Вялікія князі полацкія (канец XIV ст.) // Полацк: карані нашага радавода: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Полацк, 1996. С. 44-50.
 • Палітычны лад Полацкага ваяводства ў першай палове XVI ст.// Беларускі гістарычны агляд. 1998. Сш. 1(8). С. 27-64.
 • Полацкія путныя слугі ва ўрадавай палітыцы ВКЛ (XV — сярэдзіна XVI ст.) // Беларускі гістарычны агляд. 2000. Сш. 2 (13). С. 305—324.
 • Друцкія князі XIV стагоддзя // Беларускі Гістарычны Агляд. 2002. Сш. 1-2 (16-17). С. 3-29.
 • Полаччына і палачане ў нацыянальна-культурным і рэлігійным жыцці Вялікага Княства Літоўскага першай паловы XVI ст.// Białoruskie Zeszyty Historyczne. Nr 17. Białystok, 2002. S. 211—219.
 • Тэстамент полацкага бурмістра Давыда Панкова 1559 г. // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі. Матэрыялы IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі. — Полацк: НПГКМЗ, 2002. С. 32-40.
 • «Wielkiego Księstwa Litewskiego Kroniczka krotko pisana» // Беларускі Гістарычны Агляд. 2004. Сш. 1-2 (20-21). С. 40-56.
 • «Пахвала караля Жыгімонта» Войцеха (Альбрэхта) Гаштаўта і выданне Першага статута Вялікага Княства Літоўскага // Pirmasis Lietuvos Statutas ir epocha / Sudare Irena Valikonite ir Lirija Steponoviciene. — Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. P. 21-33.
 • Рака Бярэзіна як мяжа паміж «Руссю» і «Літвой» (да гісторыі геаграфічных уяўленняў ва Ўсходняй Еўропе) // Беларускі Гістарычны Агляд. 2006. Сш. 2 (25). С. 177—197.
 • Московские писцовые книги Белорусского Подвинья: исторический источник на границе мира и войны [in:] Lietuvos Didziosios Kunigaikstytes istorijos saltiniai: Faktas. Kontekstas. Interpretacija, sudare A. Dubonis (redkol. pirm.) ir kt. Vilnius: LII leidykla, 2007. P. 315—328.
 • «Книга Светого Софея» (да гісторыі полацкіх кніжных збораў XV—XVI стст.) // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. № 3. С. 46-51.
 • Войт-ваявода і мяшчане ў канфлікце 1558 года ў Полацку [у:] Соціум. Альманах соціальної історії. Вип. 7. Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. С. 59-65.
 • Судебная книга витебского воеводы, господарского маршалка, волковыского и оболецкого державцы М. В. Клочко. 1533—1540 (Литовская метрика. № 228. Книга судных дел № 9) / [публ. подг. В. А. Воронин, А. И. Груша, И. П. Старостина, А. Л. Хорошкевич; отв. ред. А. Л. Хорошкевич, Г. Я. Голенченко]. — Москва: Наука, 2008. — 525 с.
 • Рэестр путных баяр Полацкага ваяводства 1585 года. — Мінск: РІВШ, 2009. — 50 с.
 • Полацкія архіепіскапы першай паловы XVI стагоддзя (біяграфічныя матэрыялы) // Silva Rerum Nova: Штудыі ў гонар 70-годдзя Георгія Я. Галенчанкі. Вільня — Мінск: AIDAI — ATHENEUM, 2009.
 • Падзеі 1307 года ў Полацку: спроба крытычнага разбору // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: Матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (24-25 кастрычніка 2007 г.). Полацк: НПГКМЗ, 2009.
 • Сучасныя падыходы да публікацыі гістарычных дакументаў // Клио: Страницы истории: Сборник материалов для учащихся. Мн.: Национальный институт образования, 2008.
 • Рэестр путных баяр Полацкага ваяводства 1585 года. Мн.: РІВШ, 2010.
 • Праваслаўныя цэрквы і манастыры горада Полацка (да 1582 г.). // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы: науч. сб. Вып. 2. — Мн.: РИВШ, 2009.
 • Старонка біяграфіі князя Андрэя Полацкага. // Гістарычны альманах. 2009. Т. 15.
 • Князь Юрай Лынгвеневіч Мсціслаўскі: Гістарычны партрэт. Мн.: Тэхналогія, 2010.
 • Арганізацыя гарадской улады ў Полацку ад канца XIV да сярэдзіны XVI ст. // Studia Historica Europae Orientalis = Исследования по истории Восточной Европы: науч. сб. Вып. 3. — Мн.: РИВШ, 2010.
 • Да пытання аб часе і абставінах ухавання грашова-рэчавага скарбу каля вёскі Літва Маладзечанскага раёна Мінскай вобласці. // Studia Numismatica Albaruthenica. Vol. 1 (Вып. 1) — Мінск: Медысонт, 2011.
Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
© «Наши люди», 2021-2024
Сообщить об ошибке
Сообщение отправлено!
Произошла ошибка :(