RU BE

Василевский Николай Семёнович

Василевский Николай Семёнович - белорусский лингвист, языковед

10 декабря 1928г - 14 декабря 1989г

Минская область, Копыльский район, Чирвоная Дубрава

Лингвист, Языковед

Белор. Мікалай Сямёнавіч Васілеўскі

Белорусский языковед. Доктор филологических наук (1986), профессор (1989).

Биография

Родился в д. Мокраны (теперь часть д. Чирвоная Дубрава) Копыльского района Минской области.

Окончил Минский педагогический институт (1954). С 1961 года в Государственной библиотеке БССР им. В. И. Ленина. заведующий отделом белорусской литературы и библиографии, с 1968 года в Минском педагогическом институте иностранных языков, с 1978 года в Минском педагогическом институте.

Изучал проблемы современного белорусского литературного языка. Автор работ «Прадуктыўныя тыпы дзеясловаў у сучаснай беларускай мове» (1970) и «Дзеяслоўнае словаўтварэнне: Адыменныя суфіксальныя лексемы» (1985).

Публикации

 • Агляд краязнаўчай работы абласных бібліятэк БССР за 1963 год / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі ; [склаў М. Васілеўскі]. — Мінск : Дзяржбібліятэка БССР, 1964. — 14 л. ; 30 см. — Тэкст на адным баку ліста. — Рататар.
 • Бібліятэка і родны край : (метадычныя парады раённым бібліятэкам) / Дзяржаўная бібліятэка БССР імя У. І. Леніна, Аддзел беларускай літаратуры і бібліяграфіі ; [складальнік М. С. Васілеўскі]. — Мінск : [б. в.], 1963. — 39, [2] с., уключаючы вокладку, [1] л. іл.
 • Глагольное словообразование : Отымен. суффикс. лексемы / Н. С. Василевский. - Минск: Наука и техника, 1985 - 248 с.
 • Глаголы первого продуктивного класса в современном белорусском языке : (типы отыменных образований на -нічаць (-ічаць), -аць (-яць) и звукоподражательных на -аць, -каць) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Н. С. Василевский ; Академия наук Белорусской ССР, Институт языкознания им. Я. Коласа. — Минск, 1966. — 29, [1] с. — Библиография в конце текста, библиография в подстрочных примечаниях
 • Дзеяслоўнае словаўтварэнне : адыменныя суфіксальныя лексемы / М. С. Васілеўскі ; [рэдактар М. Г. Булахаў]. — Мінск : Навука і тэхніка, 1985. — 246, [2] с. ; 21 см. — Бібліяграфія ў падрадковых заўвагах. — 1000 экз. — (У пераплёце).
 • Дзеясловы першага прадуктыўнага класа ў сучаснай беларускай мове.(тыпы адыменных утварэнняў на -нічаць(-ічаць),-аць(яць) і гукапераймальных на -яць,-каць : Дыс.на атрыманне вучонай ступені кандыдата філ.навук / М-ва вышэйшай, сярэдняй спец.і праф.адукацыі БССР; Мінскі дзярж.пед.ін-т імя А.М.Горкага; М. С. Васілеўскі. — Мінск : Б.в., 1966. — 260 с. — Бібліягр.: с.248-260.
 • Краязнаўчая работа абласных бібліятэк БССР у 1964 годзе / Дзярж.б-ка БССР імя У.І.Леніна. Аддзел беларус.літ.і бібліяграфіі; М. С. Васілеўскі. — Мінск : Б.в., 1965. — 12 с.
 • Маладыя пісьменнікі Беларусі : Бібліягр. даведнік. Кн. 1958-1963 / Дзярж. б-ка БССР імя У.І.Леніна, Аддз. бел. літ. і бібліягр. ; [Склад. М.С.Васілеўскі]. — Мн. : Кн. палата БССР, 1964. — 61 с.
 • Отыменное глагольное словообразование в белорусском литературном языке : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: (10.02.02) / АН БССР, Ин-т языкознания им.Я.Коласа; Василевский, Николай Семенович (доктор филологических наук ; 1928—1989). — Мн., 1986. — 37 с. — Библиогр.: c.35-37 (24 назв.).
 • Прадуктыўныя тыпы дзеясловаў у сучаснай беларускай мове / М. С. Васілеўскі ; [пад рэдакцыяй М. Г. Булахава]. — Мінск : Выдавецтва БДУ, 1970. — 108, [2] с. ; 20 см. — Бібліяграфія ў падрадковых заўвагах.
 • Пятрусь Броўка : бібліяграфічны паказальнік / М. С. Васілеўскі, М. А. Каваленка ; [прадмова П. Глебкі]. — Выд. 2-е, дапоўненае і перапрацаванае. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. — 205, [2] с., [1] л. партр. ; 16 см. — Бібліяграфія ў падрадковых заўвагах. — Паказальнікі алфавітны, імянны: с. 164―206.
Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
© «Наши люди», 2021-2024
Сообщить об ошибке
Сообщение отправлено!
Произошла ошибка :(