RU BE

Лисейчиков Денис Васильевич

4 сентября 1979г

Брестская область, Ганцевичский район, Денисковичи

Историк

Белор. Дзяніс Васілевіч Лісейчыкаў

Белорусский историк и архивист. Кандидат исторических наук (2009).

Биография

Окончил среднюю школу №7 г. Барановичи (1996), исторический факультет БГУ (2001), магистратуру БГУ со степенью магистра гуманитарных наук (2002), аспирантуру Института истории Национальной академии наук Беларуси (2006). В 2009 году защитил диссертацию на степень кандидата исторических наук (научный руководитель - к.и.н. Валентина Васильевна Яновская) по специальности 07.00.02 «Отечественная история» в Институте истории Национальной академии наук Беларуси.

С 2002 года работает в Национальном историческом архиве Беларуси, с 2009 - заведующий отделом научного использования документов и информации, с 2012 - заместитель директора.

Сфера научных интересов

 • История униатской церкви 16-19 веков.
 • История повседневности.
 • Генеалогия.
 • Изучение конфессиональных архивов.

Библиография

Книги

 • Гербоўнік беларускай шляхты. — Т. 2. — Мн.: НАРБ, 2007. — 672 с. (у суаўтарстве).
 • Штодзеннае жыцце уніяцкага парафіяльнага святарства беларуска-літоўскіх зямель (1720—1839 гг.): дысертацыя на суісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук / Лісейчыкаў Дзяніс Васілевіч; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. — Мн.: [б. в.], 2008. — 283 с.: іл., табл.
 • Візіты уніяцкіх цэркваў Мінскага і Навагрудскага сабораў 1680—1682 гг.: зборнік дакументаў / Укладальнік Д. В. Лісейчыкаў. — Мінск: І. П. Логвінаў, 2009. — 270 с.
 • Витебская губерния: государственные, религиозные и общественные учреждения (1802—1917) — Мн.: БелНИИДАД, 2009. — 524 с. (у суаўтарстве).
 • Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720—1839 гг. / Дзяніс Лісейчыкаў; Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. — Мн.: Медысонт, 2011. — 195, [2] с.: іл., факсім., табл.
 • Завещания униатских иерархов киевской митрополии XVII и XVIII вв. как пример религиозной культуры общества Речи Посполитой. — Люблин: Издательство Люблинского католического университета Иоанна Павла II, 2013. — 126 с. (у суаўтарстве).
 • Святар у беларускім соцыуме: прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596―1839 гг. / Дзяніс Лісейчыкаў; Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. — Мінск : Беларусь, 2015. — 717, [2] с., [16] л. іл. — 400 экз. — ISBN 978-985-01-1138-8

Статьи

 • Другія Саветы: Асаблівасці палітычнага жыцця Ляхавіччыны // Terra Hіstorіca.- Мн., 2002. — № 1. — С. 64-77.
 • Беларускамоўныя дакументы ў справаводстве ўніяцкай царквы першай трэці ХІХ ст. // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. — Вып. 3. — Мн.: НГАБ, 2005. — С. 66-73.
 • Візіты і інвентары ўніяцкіх храмаў Беларусі як крыніца па гісторыі штодзённасці (паводле матэрыялаў НГАБ) // Беларускі археаграфічны штогоднік. — Вып. 6. — Мн.: БелНДІДАС, 2005. — С. 94-101.
 • Плябанская гаспадарка ўніяцкага святара ў Беларусі ў XVIII ст. // Весці Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. — № 5. — Ч. 2. — Мн.: Беларуская навука, 2005. — С. 44-46.
 • Бенефіцыяльныя сваяцкія кланы ўніяцкай царквы на Беларусі ў XVIII — першай трэці XІX стст. // Історія релігій в Украïні. Науковий щорічник. — Львів: Логос, 2006. — С. 365—373.
 • Схаваныя ўніяцкія прыходы Пінскага павета канца XVIII — першай трэці XІX стст. // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. — Вып. 4 — Мн.: НГАБ, 2006. — С. 117—129.
 • Культ цудатворных абразоў і змаганне з рэшткамі народных вераванняў ва ўніяцкіх парафіях Беларусі XVIII — пач. XІX стст. // Історія релігій в Украïні. Науковий щорічник. — Львів: Логос, 2007. — С. 565—572.
 • Мінская гімназія і дзейнасць парафіяльнай школы ў мястэчку Божына Ігуменскага павета // Знакамітыя мінчане: матэрыялы беларуска-польскай навук. канф., Мінск, 17 лістапада 2007 г.; materіały Bіałorusko-Polskіej konf. nauk., Mіńsk, 17 lіstopada 2007 / рэдкал. А. Ф. Вялікі [і інш.]; навук. рэд. А. Ф. Вялікі і З.Вініцкі. — Мн.: Выд. В. Хурсік, 2007. — С. 199—206.
 • Пратаколы генеральнай візітацыі ўніяцкіх цэркваў Кіеўска-Віленскай епархіі 1680—1682 гг. у фондах НГАБ // Rocznіk Іnstytuty Europy Środkowo-Wschodnіej; red. J. Kłoczowskі, A. Gіl. — Rok (5) 2007. — Lublіn. — S. 123—138.
 • Фарміраванне кнігазбораў пры ўніяцкіх цэрквах Беларусі ў XVIII ст. // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: сб. науч. ст. — Вып 4 (9). — Мн.: РИВШ, 2007. — С. 81-85.
 • Фрагмент асабістага архіва прафесара Полацкай духоўнай семінарыі Адама Тамковіда // Беларускі археаграфічны штогоднік. — Вып. 7. — Мн.: БелНДІДАС, 2007. — С. 140—150.
 • Метрычныя кнігі ўніяцкіх цэркваў Беларусі XVIII ст.: асаблівасці складання і захаванасці // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы юбілейнай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі. (Мінск, 8 ліпеня 2008 г.) — Мн.: НАРБ, 2008. — С. 94-101.
 • Фарміраванне сваяцкіх саюзаў сярод уніяцкага святарства беларуска-літоўскіх земляў у XVІ-XІX ст. // Studіa і materіały do dzіejów chrześcіjaństwa wschodnіego w Rzeczypospolіtej. — T. 5. — Studіa z dzіejów і tradycjі metropolіі kіjowskіej XII—XІX wіeku. — Red. A. Gіl. — Lublіn, 2009. — S. 121—136.
 • Мітрапаліт Іосіф Вельямін-Руцкі і яго тастамент // Асоба і час: Беларускі біяграфічны альманах / Укладальнік А. І. Фядута. — Вып. 2. — Мн.: Лімарыус, 2010. — С. 33-49.
 • Фарміраванне сеткі ўніяцкіх парафій на тэрыторыі «Тураўскай епархіі» ў 1596—1795 гг. // Koścіoł unіckі w Rzeczypospolіtej / Red. W. Walczak. — Bіałystok, 2010. — S. 93-112.

Скачать книги

Штодзённае жыццё ўніяцкага парафіяльнага святара беларуска-літоўскіх зямель 1720–1839 гг.
Скачать: pdf
Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
© «Наши люди», 2021-2024
Сообщить об ошибке
Сообщение отправлено!
Произошла ошибка :(